Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


VOORGESTELDE VERVREEMDING VAN INFORMELE ERWE – KENNISGEWING (K 49/2017)


Kennis geskied hiermee dat die Raad van voornemens is om informele erwe te Rosedale, Paballelo, Dakotaweg by wyse van privaatonderhandelinge, aan aansoekers,/okkupeerders alreeds deur die Raad goedgekeur, te vervreem:


Volledige besonderhede ten opsigte van die ten opsigte van die erwe is verkrygbaar op die munisipale webtuiste by dkm.gov.za of van die volgende amptenare, Mnr Ayanda Biyo by (054) 338 7116 gedurende normale kantoorure (07:30 – 12:30 en 13:30 16:30) Maandae tot Vrydae). Besware, indien enige, teen die Raad se voorneme, kan skriftelik ingedien word by die kantoor van die Munisipale Bestuurder voor of op Vrydag, 15 September 2017 teen 16:30.

E NTOBA,
MUNISIPALE BESTUURDER,
Burgersentrum, Markstraat,
Privaatsak X 6003, UPINGTON, 8800.


HADEDA EN GEMSBOK, 25 Augustus 2017

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs