Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Vacancy – Hoof Beampte: Geïntegreerde Ontwikkelings Plan

DIREKTORAAT: ONTWIKKELING EN BEPLANNING

 Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan op te stel,hersien,moniteer en verslag te doen aan die Raad.

Posvereistes:

 • ‘n Erkende B-Graad of Nasionale Diploma in Sosio/Politieke Wetenskappe, Ontwikkelingstudies, Administrasie of ekwivalent.
 • Geldige Kode EB bestuurderslisensie
 • 4 Jaar toepaslike ondervinding in Plaaslike Regering
 • Ondervinding in Plaaslike en Inter regeringsverhoudings
 • Ondervinding in Beleidontwikkeling

 

Sleutelprestasieareas:

 • Ontwikkel en implementeer GOP en  beleid in ooreenstemming met toepaslike Wetgewing.
 • Die ontwerp van instrumente ter ondersteuning van die implementering van die GOP raamwerk.
 • Adviseer die Munisipale Bestuurder en ander Bestuurders oor GOP verwante aangeleenthede.
 • Fasiliteer jaarlikse hersiening van die GOP
 • Verseker dat GOP in lyn is met Nasionale-, Provinsiale en Distrik statutêre strukture.
 • Verseker betekenisvolle kommunikasie en publieke deelname vir die ontwikkeling en implementering van die GOP

 

Salarisskaal:

R 345 948 – R 363 456 per jaar

 

Sluitingsdatum:

Vrydag, 03 Februarie 2017,16:00

 

Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies moet alle aansoeke vergesel.

Die voorgeskrewe aansoekvorms is verkrygbaar by die Munisipale Kantore, Upington.

Of: Volledige curriculum vitae’s kan gerig word aan:

Die Senior Bestuurder Menslike Hulpbronne, Munisipaliteit Dawid Kruiper, Privaatsak X6003,Upington,8800

Navrae rakende alle bogenoemde poste kan aan Leonard Zaula by telefoon: (054) 3387038 gerig word.

Geen aansoeke wat per faks of e-pos gestuur word sal aanvaar word nie.

Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie

Munisipaliteit Dawid Kruiper behou die reg voor om nie die poste te vul nie.

Indien aansoekers nie binne ses weke vanaf die sluitingsdatum vir ‘n onderhoud genooi is nie, kan aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

 

Die uwe

DE NGXANGA

MUNISIPALE BESTUURDER

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs