Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

NOTICE K28/2019 – DRAFT REVIEWED INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN 2019/2020 FINANCIAL YEAR

Tourism advert compressed

Kennis geskied ingevolge die bepalings van Artikel 22(a) en 46(3) (a) van die Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuurswet, 2003, (Wet 56 van 2003), saamgelees met Hoofstuk 4 en Artikel 75(A)(3)(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 2000, (Wet 32 van 2000); dat die Munisipale Raad ‘n konsep Hersiende Geïntegreerde Ontwikkelingsplan vir die 2019/2020 finansiële jaar oorweeg en goedgekeur het.

 

Notice are hereby given in terms of Section 22 (a) and 46(3) (a) of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003, (Act 56 of 2003), read together with Chapter 4 and Section 75(A)(3)(b) of the Local Government: Municipal Systems Act of 2000, (Act 32 of 2000); that the draft Reviewed Integrated Development Plan for 2019/2020 financial year has been considered and approved by the Municipal Council.

 

Tersaaklike dokumentasie oor die konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan is gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder (Kamer 002), webtuiste van Dawid Kruiper Munisipaliteit (w.w.w.dkm.gov.za), alle satellietkantore sowel as by alle biblioteke ter insae beskikbaar. Enige skriftelike insette of kommentaar op die konsep Hersiende Geïntegreerde Ontwikkelingsplan vir 2019/2020 finansiële jaar moet die Kantoor van die Munisipale Bestuurder,

Read more…

DAWID KRUIPER IS THE CLEANEST AND GREENEST MUNICIPALITY IN THE N.CAPE PROVINCE

54208032_2278150215582198_557649164914130944_n

The Dawid Kruiper municipality is the clean and the green municipality in the Northern Cape province. This can be attested by the award which it won recently.

The event was hosted by the Department of Environment and Nature Conservation at the Desert Palace casino.

A total number of 31 municipalities in the Northern Cape Province took part in the competition.

The competition focused on how to reuse material for the benefit of the community. The criteria was based on how the municipality deal with waste management, energy efficiency, water management, landscaping,public participation,leadership and institutional arrangements.

The Dawid Kruiper municipality got a Hundred Thousand rand as the winning municipality. the second price of Fifty Thousand Rand went to the Richtersveld municipality in the Namaqualand. The third price of Twenty Five Thousand Rand went to the Karoo Hoogland municipality.

The Dawid Kruiper municipality is now eligible to participate in the national clean and green town competition. We would like to call on the residents and visitors to keep the municipal area clean.

Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 22 Maart 2019

Tourism advert compressed

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click on link to View List: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 22 Maart 2019

Read more…

KRAG AF – 15 Maart 2019

Tourism advert compressed

Krag vir gebiede anderkant die Rivier (Louisvale ens) is vanaf vanoggend voordag af weens ‘n poging van krafdiefstal. Die polisie is by die voorval betrek.

Die klante duskant die rivier soos in Schroder straat sal binnekort weer aangeskakel word na noodsaaklike skakelwerk a.g.v gepoogde kabeldiefstal wat groot areas raak anderkant die rivier.

Gebiede oorkant die rivier (Louisvaleweg en ander areas) gaan nog vir etlike ure sonder krag wees weens die herstelwerk wat ure gaan neem.

Read more…

KABEL DIEFSTAL – 15 Maart 2019

Tourism advert compressed

Die kabel diefstal wat plaasgevind het op die toevoer kabel oor die rivier wat die Suide van die dorp van krag voosien het tot gevolg gehad dat die kommunikasie netwerk wat deur Swartkop herlei word ook af is.

Op hierdie stadium is daar nie sekerheid oor wanneer die toevoer herstel sal wees nie, maar pogings word aangewend om tydelik kragvoorsiening daar te plaas. Alle kitskrag verkope punte met die uitsondering van Village shop, OK, Spar, Food Lovers en Bimbo-Engen, word hierdeur geaffekteer.

Read more…

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs