Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/www/users/dkmgozzwsw/wp-content/plugins/wordpress-popup/inc/class-popup-base.php on line 638 NUWE WAARDASIE PROSES - Dawid Kruiper Municipality
Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NUWE WAARDASIE PROSES

 Die Dawid Kruiper munisipaliteit wil die inwoners inlig oor die nuwe waardasie proses.

Munisiaple Eiendomsbelastingwet, Wet 6 van 2004, skryf aan ‘n Munisipaliteit voor hoe daar gehandel moet word met eiendomsbelasting en alles wat daarmee saamgaan.

Volgens artikels 30 en 32 van die wet moet ‘n munisipaliteit alle eiendomme binne sy regsgebied laat waardeer en is ‘n waardasie rol vir ‘n periode van 5 jaar geldig. ‘n Munisipaliteit kan egter aansoek doen vir die verlenging van die rol. Dawid Kruiper Munisipaliteit se huidige rol het op 1 Julie 2014 in werking getree en daar is goedkeuring verkryv ir die verlenging van die rol tot 30 Junie 2020. Die beteken dat Dawid Kruiper Munisipaliteit se nuwe waardasierol op 1 Julie 2020 geïmplementeer moet word.

Artikel 33 verplig ‘n munisipaliteit om ‘n waardeerder aan te wys wat verantwoordelik sal wees vir die opstel van die waardasierol. Die Raad het die firma Makgakga Property Valuers aangestel om hierdie taak uittevoer.

Die waardeerder moet nou begin met die insameling van inligting wat benodig word om die waardasies uittevoer. Alhoewel die wet aandui dat inspeksie op ‘n eiendom nie verpligtend is nie, is dit vir die waardeerder belangrik om sekere inligting aangaande die eiendom te verky om ‘n ingeligte besluitte neem. Die waardeerder sal data-insamelaars aanstel wat hom sal help om die inligting in tesamel. Die waardeerder sowel as die data-insamelaars sal van identifikasie karate voorsien word  wat op versoek getoon moet word.

Kragtens artikel 41 mag die waardeerder en data-insamelaars elke dag tussen 07:30 en 19:00, Sondae en publieke vakansie dae uitgesluit, enige perseel betree vir die insameling van die nodige inligting. Hierdie persone sald us binne die volgende paar dae met die insameling van die data begin.

Die munisipaliteit sal ‘n proses van publieke deelname volg waar die publiek op hoogte gebring sal word van die prosesse en hul die geleentheid sal kry om hul vrae te vra. Besonderhede van die deelname proses sal op ‘n later stadium deurmiddel van die pers bekend gemaak word.

In gevolge artikel 49 moet die Munisipale Bestuurder die publiek inlig wanneer die waardasierol beskikbaar is vir insae en die publiek uitnooi om beswaar aan te teken teen enige saak in, of weglating uit die waardasierol. Dit sal gedoen word deurmiddel van ‘n skrywe aan elke eienaar asook kennisgewings in die plaaslike pers. Die besware, wat teen die  gestelde sluitingsdatum ontvang is, word dan terug verwys na die waardeerder vir hersiening. Elke beswaarmaker en eienaar sal skriftelik in kennisgestel word van die uitkoms van die beswaar.

‘n Persoon wat beswaar aangeteken het teen ‘n saak weer gegee of weggelaat in die waardasierol en nie tevrede is met die uitkoms van die beswaar nie, mag in terme van artikel 54 daarteen appelleer. Appelle word hanteer deur ‘n appelraad, wat vir elke streek, deur Provinsie aangestel word.

Die publiek is welkom om met hul vrae en kommer in hierdie verband te skakel met die Raad se balasting-afdeling. Dit kan by die volgende Telefoon nommers 0543387089, 0543387097 of 0543387094 gedoen word.

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs