Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE K28/2019 – DRAFT REVIEWED INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN 2019/2020 FINANCIAL YEAR

Kennis geskied ingevolge die bepalings van Artikel 22(a) en 46(3) (a) van die Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuurswet, 2003, (Wet 56 van 2003), saamgelees met Hoofstuk 4 en Artikel 75(A)(3)(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 2000, (Wet 32 van 2000); dat die Munisipale Raad ‘n konsep Hersiende Geïntegreerde Ontwikkelingsplan vir die 2019/2020 finansiële jaar oorweeg en goedgekeur het.

 

Notice are hereby given in terms of Section 22 (a) and 46(3) (a) of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003, (Act 56 of 2003), read together with Chapter 4 and Section 75(A)(3)(b) of the Local Government: Municipal Systems Act of 2000, (Act 32 of 2000); that the draft Reviewed Integrated Development Plan for 2019/2020 financial year has been considered and approved by the Municipal Council.

 

Tersaaklike dokumentasie oor die konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan is gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder (Kamer 002), webtuiste van Dawid Kruiper Munisipaliteit (w.w.w.dkm.gov.za), alle satellietkantore sowel as by alle biblioteke ter insae beskikbaar. Enige skriftelike insette of kommentaar op die konsep Hersiende Geïntegreerde Ontwikkelingsplan vir 2019/2020 finansiële jaar moet die Kantoor van die Munisipale Bestuurder, Burgersentrum, Markstraat, Privaatsak X6003, Upington, 8800, bereik teen nie later as Dinsdag, 30 April 2019. Persone /individu wat nie kan lees en skryf nie kan die kantoor van die GOP (ND Swartz, Skoolstraat, Rosedale) besoek waar hulle deur Mnr G Ruiters, Mnr T Makibi, Me B Howey, Me N Francis en Mnr H Matthys, gehelp/assisteer sal word.

 The draft Reviewed Integrated Development Plan and related documentation is open for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager (Room 002), website of Dawid Kruiper Municipality (w.w.w. dkm.gov.za), all satellite offices and all libraries. Written representations or comments on the draft Reviewed Integrated Development Plan for the 2019/2020 financial year, if any, must be submitted on or before Tuesday, 30 April 2019 to the office of the Municipal Manager, Civic Centre, Market Street, Private Bag X6003, Upington, 8800. Persons/Individuals who cannot read or write can visit the office of the IDP (ND Swartz Offices, Rosedale) where Mr G Ruiters, Mr T Makibi, Ms B Howey, Ms N Francis and Mr H Matthys will assist such persons.

Enige skriftelike insette of kommentaar ontvang op die konsep Hersiende GOP voor of op die sluitingsdatum van Dinsdag, 30 April 2019, sal deur die Raad oorweeg word tydens die maandelikse Raadsvergadering geskeduleer vir Dinsdag, 28 Mei 2019. Enige lid van die publiek is welkom om die Raadsvergadering by te woon.

Any written representations or comments on the draft Reviewed IDP received before or on the closing date of Tuesday, 30 April 2019, shall be considered by Council at the monthly Council Meeting scheduled for Tuesday, 28 May 2019. Any member of the public is welcome to attend that Council Meeting.

 ENTOBA

MUNISIPALE BESTUURDER

MUNICIPAL MANAGER

 

Burgersentrum / Civic Centre                       

Markstraat / Market Street                                                                            

Privaatsak / Private Bag X6003                                                                     

UPINGTON

8800

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs